Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2013

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2013

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA Dana: 10.05.2013. godine B e o g r a d     Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 10.05.2013. godine doneo je :   O  D  L  U  K  U o sazivanju redovne sednice Skupštine...

Pročitajte više