Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2014

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2014

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA Dana: 21.05.2014. godine B e o g r a d     Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 21.05.2014. godine doneo je : O D L U K A o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI...

Pročitajte više