Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2014

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK 2014

AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

ODBOR DIREKTORA DRUŠTVA

Dana: 21.05.2014. godine

B e o g r a d

 

 

Odbor Direktora AD DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, nadležan u smislu člana 398. Zakona o privrednim društvima (Sl. gl. RS br. 36/11 i 99/11) i člana 20 stav 1. tačka 8. Statuta društva, na sednici održanoj dana 21.05.2014. godine doneo je :

O D L U K A

o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara

A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD

 

Sednica Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, će se održati dana 25.06.2014. godine u sedištu društva sa početkom u 11.00 časova, sa sledećim:

 

D n e v n i m r e d o m

1. Izbor predsednika skupštine,

2. Usvajanje godišnjeg finansijskog izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD za period 01.01.2013. – 31.12.2013., donošenje odluke o pokriću gubitaka iz ranijih godina, usvajanje izveštaja nezavisnog revizora, kao i izbor nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2014. godinu,

3. Izbor organa privrednog društva

 

Na dan objave poziva privredno društvo ima 355.803 akcije sa pravom glasa.

 

Dan akcionara određuje se za 13.06.2014. godine.

Pravo učešća u radu i odlučivanju na sednici Skupštine akcionara imaju akcionari koji imaju najmanje 355 običnih upravljačkih akcija na dan akcionara. Ovo pravo akcionari mogu ostvariti lično ili preko punomoćnika uz prilaganje specijalnog punomoćja, overenog shodno odredbama Zakona o overi potpisa. Punomoćje se dostavlja u sedište društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice Skupštine. Neblagovremeno dostavljena punomoćja neće se uzeti u obzir.

Kvorum za održavanje sednice predstavljaju akcionari koji poseduju običnu većinu od ukupnog broja glasova. Odluke se donose prostom većinom glasova.

Ovaj poziv upućuje se akcionarima Društva objavljivanjem na internet stranici Društva, na internet stranici Agencije za privredne registre, na internet stranici regulisanog tržišta i na internet stranici Komisije za hartije od vrednosti

Uvid u materijal može se izvršiti u prostorijama AD Dvadesetprvi maj Auto kuća u Beogradu, ul. Patrijarha Dimitrija br. 24 od 16.06.2014. godine do 23.06.2014. godine u vremenu od 12.00 do 14.00 časova.

 

Predsednik Odbora direktora

Vesna Pavić, dipl. ecc

link za orginalni dokument