Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK

Poziv za skupštinu akcionara AD DMB AK
Na osnovu člana 13. Osnivačkog akta A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD,
Upravni odbor Društva, na sednici održanoj 24.05.2012. godine, doneo je sledeću:
O  D  L  U  K  U
o sazivanju redovne Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD
Sednica Skupštine akcionara A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD, će se održati
dana 28.06.2012. god. u sedištu društva sa početkom u 12.00 časova, sa sledećim :
D  n  e  v  n  i  m    r  e  d  o  m
1.   Izbor predsednika skupštine,
2.   Usvajanje godišnjeg izveštaja A.D. DVADESETPRVI MAJ AUTO KUĆA BEOGRAD  za
period 01.01.2011. god. 31.12.2011. god. i izveštaja nezavisnog revizora,  kao i izbor
nezavisnog revizora za reviziju računovodstvenih iskaza za 2012. god.,
3.   Donošenje odluke o razrešenju članova upravnog i nadzornog odbora Društva,
4.   Donošenje statutarnih akata Društva shodno Zakonu o privrednim društvima (SL. GL.
RS br. 36/11 i  99/11),
5.   Izbor organa privrednog društva
Dan akcionara određuje se za 18.06.2012. godine.
Uvid u materijal može se izvršiti u prostorijama AD Dvadeset prvi maj Auto kuća u Beogradu, ul.
Patrijarha Dimitrija br. 24 od 18.06.2012. god. do 22.06.2012. god. u vremenu od 12.00 do 14.00
časova.
Pravo učešća na sednici imaju svi akcionari vlasnici običnih upravljačkih akcija na dan akcionara.
Ovo pravo akcionari mogu ostvariti lično ili preko punomoćnika uz prilaganje specijalnog
punomoćja overenog shodno odredbama Zakona o overi potpisa. Punomoćje se dostavlja u
sedište društva najkasnije tri dana pre održavanja sednice skupštine. Odluke se donose prostom
većinom glasova.
Ovu Odluku objaviti u jednom dnevnom časopisi koji se distribuira na teritoriji cele Republike i čiji je
tiraž preko 100.000 primeraka.
Predsednik UO
Milan Skok